Kutnohorsko Kolínsko Turistická Oblast

Přihláška ke členství ve spolku Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s.


Zařazení subjektu do zájmové skupiny dle převažující činnosti (zaškrtněte platnou odpověď)

Žadatel čestně prohlašuje, že:

  • se seznámil se stanovami Turistické oblasti Kutnohorsko a Kolínsko z.s. a plně s nimi souhlasí.
  • uvedené údaje jsou úplné, pravdivé a žadatel nezatajuje žádné okolnosti důležité pro členství ve spolku.
  • v případě, že žadatelem o členství je obec nebo DSO, tak je podáním této přihlášky zároveň vyjádřen souhlas se začleněním území do spolku.
  • bere na vědomí roční členský příspěvek stanovený příspěvkovým řádem spolku , který bude fakturován vždy po schválení příspěvků na daný rok valnou hromadou.

Přílohy přihlášky tvoří tyto dokumenty:

  • doklad o právní subjektivitě partnera
  • zplnomocnění zástupce právnické osoby pro jednání ve spolku Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s.
  • Tyto přílohy zašlete na e-mailovou adresu: info@kutnohorskokolinsko.cz