3K KUKO Platforma

3K KUKO Platforma se schází několikrát v roce. K setkávání většinou využíváme již naplánované akce, diskuzní fóra nebo setkání jiných platforem. Počet účastníků se mění dle diskutovaného tématu. Hlavními účastníky jsou zástupci veřejných institucí, farností, příspěvkových organizací a také podnikatelé a neziskové organizace působící v cestovním ruchu. Z každého setkání 3K KUKO Platformy vzniká zápis, jehož stručnou verzi zveřejňujeme zde na webových stránkách.

Datum Popis
10.10.2022

Jednání výboru KUKO a zhodnocení sezony LÉTO 2022

Pravidelné setkání výboru spolku bylo rozšířeno o diskusi 3K KUKO Platformy o proběhlé letní sezoně 2022 v destinaci. Zároveň byly projednány také důležité kroky spojené s financováním destinace pro rok 2023. 

Jedním z důležitých diskutovaných bodů bylo i povolební uspořádání v zastupitelstvech důležitých měst v destinaci - Kolín, Kutná Hora, Čáslav.

30.08.2022

Workshop s Ondřejem Špačkem na téma "definice produktového portfolia"

Strategický workshop s cílem odhalit unikátní předpoklady destinace (atraktivity, zážitky) a zmapovat připravenost naší destinace pro tvorbu produktů, navrhnout výchozí produktová témata, identifikovat cílové skupiny pro vybraná a vhodná produktová témata / produkty cestovního ruchu v KUKO, zhodnotit silné a slabé stránky potenciálních produktů a identifikovat rizika spojená s přípravou a rozvojem produktů cestovního ruchu v oblasti.

Workshopu se zúčastnilo 25 osob. Většinou se jednalo o členy turistické oblasti. Na seznamu pozvaných byly ale další subjekty, které hrají důležitou roli v oblasti rozvoje cestovního ruchu - velké podniky; podnikatelé v cestovním ruchu; města a obce, které se doposud nezapojily do činnosti KUKO; majitelé a provozovatelé památek; etc.

17.06.2022

Aktuální otázky právní úpravy cestovního ruchu VII.

Konference organizovaná Karlovou univerzitou pravidelně již od roku 2015. Tentokrát se diskutovala úprava zákona o cestovním ruchu a prezentovala se případová studie ze Slovenska. Konference se zúčastnila i zástupkyně odboru cestovního ruchu Kutné Hory Monika Pravdová a Kutnohorsko a Kolínsko mělo návaznou prezentaci, která objasňovala fungování destinace i novinky připravené pro letošní letní sezonu.

Za organizátory prezentoval: JUDr. PhDr. René Petráš, Ph. D. z Univerzity Karlovy a z hostů je zajímavé zmínit Ing. Lenku Dzúrikovou (Turkovou) doktorandku Katedry cestovného ruchu EF UMB Banská Bystrica. 

25.04.2022

Vernisáž projektu Česko bez bariér

Po úspěšné výstavě Olomouc z po(d)hledu byl na Hviezdoslavově náměstí v Bratislavě prezentován projekt Tomáše Helíska: Česko bez bariér. Autor procestoval na svém vozíčku šest českých krajů, aby představil jejich krásy slovenským turistům. Výstavu připravilo zahraniční zastoupení agentury CzechTourism Slovensko ve spolupráci s Českým centrem Bratislava a českými regiony. Záštitu převzali Jeho Excelence velvyslanec České republiky na Slovensku Tomáš Tuhý a starostka městské části Bratislava-Staré Mesto Zuzana Aufrichtová.

Na akci se prezentovalo šest krajských destinací a některé oblastní destinace, které na projektu spolupracovaly. Prezentace obsahovaly informace o nových projektech pro letní sezonu a rok 2022.

30.03.2022

Setkání Pracovní skupiny B Benchmarkingové iniciativy 2005 v Kolíně

Do Kolína přijali pozvání tajemníci a jejich kolegové z jedenácti měst (Písek, Uherský Brod, Trutnov, Říčany, Cheb, Uherské Hradiště, Šlapanice, Chrudim, Černošice, Praha 13 a Tábor) a zástupci Vzdělávacího centra pro veřejnou správu ČR, o.p.s. Tato iniciativa funguje již od roku 2005 a je do ní zapojeno 83 měst a obcí s rozšířenou působností. V 58 oblastech srovnávají svoji výkonnost a efektivitu. Benchmarkingová iniciativa 2005 navíc umožňuje sdílet zkušenosti a nejlepší osvědčené praktické postupy měst a obcí.

Na konferenci byla přizvána i zástupkyně Kutnohorska a Kolínska, aby prezentovala spolupráci města a turistické oblasti. 

24.02.2022

Workshop KUKO a královská města s Ondřejem Špačkem

Zástupci královských měst Čáslavi, Kolína, Kouřimi a Kutné Hory společně s manažerkou KUKO za odborného vedení Ondřeje Špačka diskutovali možnosti spolupráce. Cílem bylo definovat si nejbližší aktivity, otevření sezony a nastavit efektivní komunikaci, spolupráci a výměnu informací tak, aby KUKO mohlo bezproblémově a jednoduše prezentovat aktivity, akce, památky a další hráče cestovního ruchu. Nejde jen o aktuální situaci, ale především chce KUKO nastavit dlouhodobě výhodnou komunikaci s městy a jejich zástupci a najít koordinátora v každém městě. 

11.11.2021

Setkání starostů MAS Lípa pro venkov, z.s.

MAS Lípa pro venkov organizuje pravidelná setkání starostů měst a obcí, které jsou členy této MAS. Již po několikáté má možnost na tomto setkání prezentovat i náš spolek a představit se i dalším, doposud nezapojeným obcím a neziskovým organizacím. 

Tentokrát naši činnosti v letošním roce i připravované projekty prezentovala předsedkyně spolku a místostarostka města Kutná Hora Silvia Doušová. 

Zajímavý byl zejména příspěvek o nové edici propagačních materiálů, které mají za cíl prezentovat i místa méně známá. Tato edice vzniká již nyní a v příštím roce budeme pokračovat v jejím doplňování. Název projektu je "KUKO neznámé" a tentokrát se bude týkat kostelů a kapliček v naší destinaci. 

V průběhu diskuse jsme zodpovídali starostům dotazy na téma aktivního zapojení obcí do činnosti spolku a výhodnou spolupráci menších obcí v rámci MAS. 

26.10.2021

Porada starostů ORP Kolín

Porada starostů probíhá pravidelně. Tentokrát byla do programu zařazena i prezentace Turistické oblasti Kutnohorsko a Kolínsko. 

S velkou většinou obcí KUKO již spolupracuje, ale bylo velmi přínosné, že na setkání mohla zaznít prezentace konkrétních aktivit a výstupů z naší činnosti. Zároveň jsme upozornili na nově připravované materiály i projekty, které celou destinaci přiblíží ještě více návštěvníkům a turistům. 

Na základě této prezentace vznikla následně i spolupráce na mapování míst a aktivit, které budou doporučovány jako tipy na výlety pro rodiny s malými dětmi. 


17.06.2021

Workshop členů spolku a pozvaných hostů s odborníkem na destinační management Ondřejem Špačkem

V rámci pravidelné valné hromady byl zrealizován workshop s panem Ondřejem Špačkem z agentury Kreia, kde jsme se společně snažili odhalit rozvojový potenciál turistické oblasti Kutnohorsko a Kolínsko, identifikovat úroveň činnosti a spolupráce v současnosti a nakročit správným směrem při přípravě strategie rozvoje cestovního ruchu v naší turistické oblast. 

Program workshopu:

13:00 – 13:15 zahájení, hlavní cíle destinační spolupráce

13:15 – 13:30 východiska pro destinační management + hlavní oblasti činnosti (ve vazbě na certifikaci DMO) + přínosy vyplývající z destinační spolupráce

13:30 – 14:15 překážky rozvoje turismu v naší oblasti – společná skupinová diskuse, principy spolupráce, financování činnosti DMO, návazných aktivit / rozvojových a marketingových záměrů / projektů, stav a budoucí rozvoj infrastruktury cestovního ruchu

14:15 – 14:45 společná diskuze – rozvojové náměty – jaká je vhodná klientela pro nás, jaká komunikační a produktová témata bychom měli rozvíjet v naší turistické oblasti

11.02.2021

Valná hromada svazku obcí mikroregionu Kouřimsko

Mikroregion Kouřimsko je členem Turistické oblasti Kutnohorsko a Kolínsko již více než rok. Aktivně s naším spolkem spolupracuje a vždy přináší tipy na vylepšení nebo připomínky k chystaným projektům. 

Náš spolek tedy aktivně vystupuje na akcích mikroregionu a přináší čerstvé novinky, které by starosty obcí mohly zajímat.

04.11.2020

Snídaně nejen se starosty na téma: Cestovní ruch a nové období 21+

MAS Podlipansko organizuje pravidelná setkání se svými členy a dalšími důležitými partnery, kteří pomáhají MAS budovat a rozvíjet. 

Tentokrát se zástupci MAS Podlipansko setkali se starosty obcí, které jsou členy této akční skupiny. Na jednání věnované cestovnímu ruchu byla představena připravovaná strategie MAS Podlipansko v rámci přípravy nového programovacího období 2021 – 2027. Zároveň bylo možné si vyslechnout prezentace zástupců dvou destinací, jejichž je MAS Podlipansko členem a to Destinace cestovního ruchu Polabí a Pojizeří a Turistické oblasti Kutnohorsko a Kolínsko.